En vandring i historien

Langs kulturstien på Skeisnesset finner du mer enn 20 plakater. Nedenfor kan du lese de spennende historiene. Men vi anbefaler at du tar turen ut i det mektige landskapet selv !

Velkommen


Det landskapet du befinner deg i nå har vært en del av livsgrunnlaget for menneskene som har holdt til her fra steinalderen og fram til i dag.

Se PDF

Husmannsplassen


Husmannstida regnes fra omkring 1650 til inn på 1900-tallet. Omkring 1860 var det 65 000 husmannsplasser i Norge. På Skei ble husmannsvesenet avviklet uvanlig sent.

Se PDF

Herlaugshaugen


Herlaugshaugen er den tredje største gravhaugen i Norge. Den er 64 meter i diameter og var opprinnelig 12 meter høy. Tradisjon og sagn knytter haugen til Herlaug, en småkonge i Namdalen før Harald Hårfagre samlet Norge til ett rike på slutten av 800 tallet. Haugen er et markant monument som ligger godt synlig fra skipsleia på gården Skei.

Se PDF

Steinalderen på Leka


Leka var blant de tidligste isfrie områder i Norge da isen trakk seg tilbake på
slutten av siste istid. Arkeologiske utgravninger i Vassdalen viser omfattende
bosettingsfunn fra pionertida. Det finnes knapt eldre spor etter folk i Norge.

Se PDF

Fiskerbonden


Hos fiskerbonden ga jordbruket mat på bordet og fisket ga penger til nødvendige utgifter.

Se PDF

Våttviksletta


Våttviksletta er ei gammel slåtteeng med uvanlig stort mangfold av blomster, grasarter og sopp. Flere av de fargerike beitemarkssoppene står på den norske lista over utrydningstruede arter.

Se PDF

Leka geologi


På Leka kan du oppleve bergartene du vanligvis finner nedover fra havbunnen og inn i jordas indre, mantelen.

Se PDF

Lekaofiolitten og
Skeigruppen


På dette stedet er det en tydelig grense i berget mellom de vulkanske bergartene som danner Lekaofiolitten og de sedimentære bergartene i Skeigruppen.

Se PDF

Sedimentære bergarter


Dette området er svært interessant i geologisk sammenheng.
Vi ser her skarpe skiller mellom ulike sedimentære bergarter og tydelige spor etter isen og istiden.

Se PDF

Danskerøysa og Haugbrott


De fleste gravene i Skeisnesset har groper i midten, som spor etter utgravninger. Gravrøving er ikke noe nytt. Det kunne skje kort tid etter gravleggingen og motivet kunne være både rikdom og visdom.

Se PDF

Gravrøysa


Vi kan se på gravrøysene som synlige minner om en tidligere samfunnsstruktur der ikke alle var like, heller ikke i døden.

Se PDF

Kystlyngheia


Kystlynghei er ikke en naturgitt tilstand, men et kulturlandskap som er utvikla gjennom årtusener av skogrydding og beitedrift.

Se PDF

Skipsleia og strandflata


Fra denne gravrøysa har du fantastisk utsikt over skipsleia og strandflata – grunnlaget for kystbefolkningens liv og virke gjennom 11000 år.

Se PDF

Steinhytta og Vardvika


Rullesteinstranda i Vardvika går fra dagens sjøkant og 28 høydemeter oppover. Terrassene av rullestein markerer strandkanten de siste 5000 år. Steinhytta ligger på en slik rullesteinterrasse.

Se PDF

Storvarden og
Lekas storhetstid


De store gravhaugene på Skei og Husby samt gravrøysene i Skeisnesset
forteller oss at området var bosatt av folk med makt. De gamle vikingesagaene har flere henvisninger til navngitte personer fra Leka.

Se PDF

Myrene i Skeisnesset


Myrer er åpne arealer der høgt vanninnhold gjør at skogen ikke får innpass.
Vannet tilføres gjennom nedbør eller tilsig fra omgivende terreng.

Se PDF

Bukkatalgen


Bukkatalgen er ei stor kvartsåre som med sin kvite farge er et landemerke for sjøfarende på Leka-fjorden.

Se PDF

Beitedyr og beitebruk


Vi regner at det har vært husdyrhold i Norge i omkring 4500 år. I nesten hele denne perioden har utmarka vært det viktigste grunnlaget for husdyrholdet.

Se PDF

Torvmyra og torvonna


På den treløse kysten var torv brukt til brensel i mer enn tusen år. Torv med mindre enn 25 % fuktighet har brennverdi som bjørkeved.

Se PDF

Ivarshallaren panorama


Du står nå ca. 40 meter over havet. Herfra har du i klarvær en fin panoramautsikt til øyene vest for Leka og til Helgelandsøyene. Lengst unna kan du se Dønna. Dit er det ca 140 km.

Se PDF